ទឹក​ជំនន់​នៅ​ថៃ​ធ្វើឲ្យ​ប៉ះពាល់​ខ្លាំង​ដល់​ប្រជាជនជាង ២ លាន​នាក់​

1
6

​គិត​មក​ត្រឹម​ពេល​នេះ​មនុស្ស ១៣ នាក់​បាន​បាត់​ជីវិត​ហើយ​ខណៈ​ដែល​ទឹកជំនន់​ដ៏​អាក្រក់​បាន​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់​ដល់​ប្រជាជន​ថៃ​ជាង ២ លាន​នាក់​។​ទឹកជំនន់​ដែល​ចាប់​កើនឡើង​ពី​កំឡុង​ខែកញ្ញា​មក​បាន​ធ្វើឲ្យ​មាន​ផលប៉ះពាល់​ដល់​ស្រុក​ចំនួណ ១៩១ និង​ខេត្ត​ដល់​ទៅ ២៩​។​អ្នកជំនាញ​កំពុង​បូក​សរុប​ទំហំ​ខូចខាត​គិត​ជា​ទឹកប្រាក់​ជាង៕
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/ThaiFloods2_zps339931d9.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/ThaiFloods1_zpse749fea7.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/ThaiFloods5_zps39f68ea0.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/ThaiFloods4_zps86d0cb5a.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/ThaiFloods3_zps36239721.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/ThaiFloods6_zps5e02515f.jpg

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here