វីដេអូឃ្លិបទាំង ១០ ដែល​មាន​ប្រជា​ប្រិយភាព​ប្រចាំសប្តាហ៍

0
10

នៅចុងសប្តាហ៍នេះដែរ​ គេហទំព័រ ដំណឹង​ សូមបង្ហាញវីដេអូឃ្លិបទាំង ១០ ដែល​ទទួលបាន​ប្រជាប្រិយភាពប្រចាំ​សប្តាហ៍ ។ ក្នុងនោះក៏មាន​វីដេអូឃ្លិប សត្វឆ្កែ​ត្រាប់តាម​ក្មង​​លូនលើឥដ្ឋ និង​ ស្ត្រីម្នាក់បត់ឡានក្នុងចំណត់ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្អើលគេផ្អើលឯង និង​វីដេអូឃ្លិបផ្សេងៗ​ទៀត។
ខាង​ក្រោមនេះ​ដែរ​ជា​វីដេអូឃ្លិបទាំង ១០ ៖​
10. Chinese Food

9. Banksy

8. Elk

7. Rubik’s cube

6. Cheeky elephant

5. Micah Richards

4. Cute baby

3. Cat vomit

2. Bad parking

1. Elephant reunion

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here