ឆេះ​ច​ម្កា​រ​ពោ​ត​នៅ​អូ​ស្ត្រា​លី​ស​ម្លា​ប់​ម​នុ​ស្ស​ 1 ​នា​ក់​និ​ង​បំ​ផ្លា​ញផ្ទះ​ជា​ង​ 193 ខ្នង

0
14

ឆេះ​ច​ម្កា​រ​ពោ​ត​នៅ​អូ​ស្ត្រា​លី​ស​ម្លា​ប់​ម​នុ​ស្ស​ 1 ​នា​ក់​និ​ង​បំ​ផ្លា​ញផ្ទះ​ជា​ង​ 193 ខ្នង
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Built/Australia3_zps0dc1ae42.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Built/Australia1_zps7f150000.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Built/Australia2_zps6537be40.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Built/Australia4_zpsfe97101a.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Built/Australia5_zpsc195fbc8.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Built/Australia7_zpsce4fc354.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Built/Australia9_zps6dcd4389.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Built/Australia10_zps617bda42.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Built/Australia8_zps421a4a34.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Built/Australia6_zpscae9c283.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here