សត្វក្រដាស

ពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះ​តាមប្រភពព័ត៌មាន​របស់ គេហទំព័រ Toxcel ដែល​បាន​ដាក់បង្ហាញ​នូវ​ភាព​សត្វ​ធ្វើ​ពីក្រដាស​ដែល​មាន​សភាពលក្ខណៈគួរ​ជាទីចំណាប់អារម្មណ៍ សូម្បី​គេហទំព័រ​ ដំណឹង​មើ​លទៅ​ក៏​មាន​ចំណាប់អារម្មណ៏ផងដែរ ។

គេហទំព័រ ដំណឹង​សូមពាំនាំផ្តិតអារម្មណ៍លោក​អ្នកទៅ​កាន់​ពិភពសត្វ​ដែល​ធ្វើពីក្រដាស​ដូចជា សត្វហង្ស សត្វសេក និង​សត្វ​ជា​ច្រើន​ទៀត​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

បន្ទាប់ពីមើល​ហើយ​ តើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្តេចដែរ?