សុគន្ឋ និសា បកស្រាយរឿងបែកគ្នា ជាមួយនឹងសុខជំនោរលើ Facebook

នៅខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជាសម្តី និសា ដែល​ចេញ​មុខ​បក​ស្រាយ​រឿង​បែង​ចែក​ផ្លូវ​ជាមួយនឹង​លោក​ សុខ ជំនោរ ​ដែល​មាន​ខ្លឹមសារ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖