កំពូលតារាម៉ូដែលអាស៊ី ខែមិនា ឆ្នាំ 2012

នៅក្នុងខែមិនាមានតារាម៉ូដែលស្រីចំនួនបីរូប ដែលត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជា កំពូលតារាម៉ូដែលសម្រាប់ខែមិនា ឆ្នាំ 2012 នៅក្នុងនោះ នាង Wang Yue 王月 ជាចំណាត់លេខ​ 1 នាង​ Yumi Kobayashi 小林優美 ចំណាត់ថ្នាក់លេខ​​ 2 និង នាង Im Soo Yeon 임수연 ចំណាតថ្នាក់លេខ 3។

Number 1: Wang Yue 王月

Origin: Beijing, China
Born: 20 August, 1987
Height: 164cm
Weight: 47kg
Measurements: 35-24-35
Blood Type: O
Occupation: model

Number 2: Yumi Kobayashi 小林優美

Other Name(s): Kobayashi Yumi, Yumi-chan, Yumi Uno 宇野優美
Origin: Tokyo, Japan
Born: November 26, 1988
Height: 167cm
Measurements: 33-22-33
Blood Type: O
Occupation: fashion model, gravure idol

Im Soo Yeon 임수연

Origin: South Korea
Occupation: model

 

រូបភាពផ្សេងទៀត

Wang Yue 王月

 

Yumi Kobayashi 小林優美

Im Soo Yeon 임수연