ផ្ទាំ​ង​គំនូរ​បង្ហាញ ពី​លក្ខណៈសិច

ទស្សនារូបភាពខ្លះៗ​ដែល​និយាយពី ភាព​ប្រែ​ប្រួល​របស់​ស្រ្តី និង​លក្ខណៈសិចដែល​មាន​រូប​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​

ប្រភពៈ maydaily

នាំជូនដោយៈ បុរសដំណឹង