មហាសេដ្ឋីទាំង ៤០ រូបរបស់ហុងកុង

នៅ​ខាង​ក្រោមនេះ​គឺ​ជាមហាសេដ្ឋីដែល​មាន​ជាង​គេ​​ នាពេលបច្ចុប្បន្នកាល របស់ទីក្រុងហុងកុង ដែល​មានរហូតដល់ទី ៤០រូបដែល​មានលេខរៀង ឈ្មោះ ចំនួនទឹកប្រាក់គិតជា Billion $ និងអាយុ ដូចខាង​ក្រោម ៖

LI Ka- Shing មហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី ១​​​​ របស់ហុងកុង

1Lika-Shing22.0083
2

Lee Shau Kee

17.0083
3

Kwok family

15.40NA
4

Cheng Yu-tung

15.0086
5

Joseph Lau

6.5061
6

Michael Kadoorie

6.4070
7

Victor & William Fung

6.2065
8

Lui Che woo

4.6082
9

Tang Yiu

4.2076
10

Chee Chen(C.C)Tung

3.9068
11

Peter woo

3.4065
12

Pansy Ho

3.3049
13

Ronnie& Gerald Chan

3.0062
14

Chen Din Hwa

2.6088
15

Michael Ying

2.5062
16

Fracis Choi

2.3065
17

Patrick &Michael Wu

2.2074
18

Lee Family

1.80NA
19

Patrick Lee

1.7069
20

Richard Elma

1.6571
21

Angela Leong

1.6050
22

David Li

1.5672
23

Or Wai Sheun

1.5560
24

Robert Miller

1.5078
25

Vincent Lo

1.4663
26

William E.Connor II

1.4562
27

Hui Sai Fun

1.42NA
28

Helmut Sohmen

1.4072
29

Patrick Wang

1.3561
30

Silas Chou

1.3065
31

Li Sze Lim

1.2554
32

Pollyanna Chu

1.2353
33

 Richard Li

1.2045
34

Allan Wong

 1.1561
35

Simon &Eleanor Kwok

1.0959
36

Law Kar Po

1.0661
37

Yang Family

1.00NA
38

Fong Yun Wah

0.9986
39

Albert Yeung

0.9667
40

C.F Chan

0.95NA