រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​ការ​កែច្នៃ​គម្រប​ភាពយន្ត​របស់​ចិន

ការរចនានូវគម្របរបស់ភាពយន្តនីមួយៗគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ អ្នករចនា និងអ្នកដឹកនាំ​បានស្វាសស្វែងខិតខំរកនឹកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទាក់ទាញ។ ប៉ុន្តែតាមការសង្កេតឃើញ បច្ចុប្បន្ន ចិនជាប្រទេសមួយដែលមានជំនាញក្នុងការច្នៃប្រឌិត។ ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពគម្របនៃភាពយន្តមួយចំនួន ដែលចិនបានច្នៃប្រឌិតចេញពីគម្របរបស់ភាពយន្តបរទេស៖

US: The Ides of March (2011) VS. China: Lao Nan Ren Li Xian Ji (2011)

South Korea: Sad Movie (2005) VS. China: You Ren La Wu Mi (2011) VS. China: The Allure of Tears (2011)

US: Vantage Point (2008) VS. China: Seven 2 One (2009)

Thailand: Phobia 2 (2009) VS. China: Midnight Beating (2010)

US: Street Kings (2008) VS. China: Chongqing Blues (2010)

US: Boogeyman (2005) VS. China: Midnight Beating (2010)

SouthKorea: A Tale of Two Sisters (2003) VS. China: Illusion Apartment (2010)

US: Addicted to Love (1997) VS. China: Sophie’s Revenge (2009)

US: Flags of Our Fathers (2006) VS. China: Jing Tian Dong Di (2009)

France: The Pianist (2002) VS. China: Iris Chang – The Rape of Nanking (2007)

US: Daddy Day Camp (2007) Vs. China: Eaters (2010)

UK: Pirate Radio (2009) VS. China: Sleepless Fashion (2011)

France: Taken (2008) VS. China: The Killer Who Never Kills (2011)

The Eye     VS.     Illusion Apartment

US: Fahreheit 9/11 (2004) VS. China: Dear Enemy (2011)

US: Yours, Mine and Ours (2005) VS. China: Perfect Wedding (2010)

The Tailor of Panama   VS. Let The Bullets Fly

US: Valentine’s Day (2010) VS. China:  Hot Summer Days (2010)

US: Ocean’s Twelve (2004) VS. China: Fit Lover (2008)

UK: Love Actually (2003) VS. China: Fit Lover (2008)