ទេស​ភាព​មហា​កំផែង​ចិន​នា​រដូវ​ធ្លាក់​ព្រិល

ក្រឡេមើលនូវទេសភាពបន្ទាប់ពីធ្លាក់ព្រិលរួចនៅលើមហាកំផែងនៃប្រទេសចិន ដូចខាងក្រោម៖