៥​ បទ​ទួល​បាន​ការគាំទ្រនៅពីតំបន់ពីរផ្សេង​គ្នា

Victor Wong

កាល​ពីថ្ងែទី ២០ ដល់​ទី ២៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២ កន្លង​ទៅនេះ​ មាន​ ៥ បទ ស្ថិតក្នុងតំបន់ផ្សេង​គ្នា ដែល​ស្ថិត​នៅ​លើ​កំពូលតារា​ង​ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ច្រើន ។​សម្រាប់តារាចម្រៀង River Dai ដែល​ជា​តារាចម្រៀង​មានកំណើត​នៅ ទី ស៊ីឈន់  ហើយ​និង តារាចម្រៀងសញ្ញាតិ​ម៉ាឡេស៊ី Victor Wong​ ដែល​ទទួល​បាន​ការគាំទ្រពីសំណាក់​អ្នករស់​នៅ ក្នុងទីក្រុងហុងកុង ៕

ខា​ង​ក្រោម​នេះ​គឺជា​ចម្រៀង ៥ បទ ផ្សេងគ្នានៅលើ​ទឹកដី ផ្សេងគ្នា៖

1. Flawed Beauty (缺陷美) ច្រៀង​ដោយ River Dai

2. Thank You (谢谢你) ច្រៀង​ដោយ Li Jian (李健)

3. Wu Liu Liu (乌溜溜) ច្រៀង​ដោយ Jerry Yuan (袁成杰)

4. Di Da (滴答) ច្រៀង​ដោយ Kan Kan (侃侃)

5. Heartbroken Tourists (伤心旅客) ច្រៀង​ដោយ Icy Cao (曹方)

៥​ បទក្នុងសប្តាហ៍​ជាមួយ​គ្នា​ក្នុងទីក្រុងហុងកុង

1. Hold Your Hand (執子之手) ច្រៀង​ដោយ Victor Wong

2. Bad Girl (壞女孩) ច្រៀង​ដោយElla Chen (陳嘉樺)

3. The Other Half (老伴) ច្រៀង​ដោយ Evonne Hsu (許慧欣)

4. I Don’t Want You To Be Alone (我不願讓你一個人) ច្រៀង​ដោយ Mayday (五月天)

5. Awakening (一覺醒來) ច្រៀង​ដោយ Anthony Neely (倪安東)

ប្រែសម្រួលដោយ៖​បុរស​ដំណឹង