ឈុតឆាកថតខារ៉ាអូខេ Lott&Girl របស់​ SNSD

យោ​ង​តាម​គេហទំព័រ របស់កូរ៉េមួយ​បា​ចុះ​ផ្សាយនូវ ឈុតឆាក​ថត​ខារ៉ាអូខេ​របស់ក្រុម SNSD ដែល​មាន​ឈុត​ឆាក​ប្លែក​ៗ​ដូចខាង​ក្រោម ៖

នាំជូនដោយ៖ បុរស​ដំណឹង