សារំាងអូនបទចម្រៀង​ពាក្យកូន​កាត់កូរ៉េ

 

 

សូម​ប្រិ​យ​មិត្ត របស់​ដំណឹង សូម​ស្តាប់បទ​ចម្រៀង​កំពូលសម្លេង​ទី ២ ក្នុង​ព្រះ​រាជាណាចក្រកម្ពុជាដែល​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

នាំជូនដោយ៖​បុរស​ដំណឹង