កម្មវីធី Inkigayo សម្តែង​នៅថ្ងៃទី ០៨ នេះ

ខាង​ក្រោមនេះ​គឺ​ជា​សកម្ម​ភាព​សម្តែងក្រុមមួយ​ៗ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​ជ័យ​លាភី នៅ ក្នុ​ង​កម្ម​វីធី Inkigayo នៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២​ នេះ ដោយ​មាន​ការ​ចូលរួ​ម​សម្តែង និង​ប្រកួត​ប្រជែង ពី​ក្រុម​តារា​ល្បី​ប្រចាំ​ប្រទេ​សកូរ៉េ ។

តើ​ក្រុម​មួយ​ណា​​ដែល​ទទួល​បាន​នូវ​ជ័យ​លាភី​ក្នុង​កម្ម​វិធីនេះ? ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​សកម្ម​ភាព​សម្តែង ៖

នាំ​ជូន​លោក​អ្នកដោយ៖ បុរ​ស​ដំណឹង