ចុះក្នុងកម្មវិធី Ikigayo នៅថ្ងៃទី ១៥​នេះ​មាន​ក្រុម​ណា​ចូល​រួមខ្លះ!!!

យោង​តាមគេហទំព័រ​ក្នុស្រុកកូរ៉េមួយបាន​ចុះ​បង្ហាញ​នូវ​សកម្មភាព​ក៏​ដូ​ច​ជា​វីដេអូ ដែល​មាន​ក្រុម​ជា​ច្រើន​ល្បីៗ​នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ។

ចង់​ដឹង​ថា​ក្រុម​ណា​ចូល​រួម​ខ្លះ តោះ​មើល​ទាំង​អស់គ្នាមើល៍ ៖

ដោយ៖បុរសដំណឹង