ថើប​ខ្ញុំ​ឲ្យ​លឿន​មើល៍ !!!

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៤ ខែ មេសា កន្លងទៅនេះ យោង​តាមគេហទំព៍រ​មួយ​បានចុះ​ផ្សាយ​នូវការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ថើប​មួយ ក្នុងកម្មវិធី Suzhou សកម្ម​ភាព​ប្រកួត​ប្រជែង​នេះ​កើតឡើង​​ក្នុងខេត្ត​ ជាំងស៊ូ  ប្រទេស​ចិន ។

សម្រាប់​ច្បាប់នៃ​ការ​ប្រកួត​គឺ ស្រ្តី​ដែលចូលរួម​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ត្រូ​វ​តែ ចាប់ដៃគូ ដែល​អាច​ថើប​ក្នុងរយៈ​ពេល​យូរ ឬ​ក៏​ជា​អ្នក​ដែល​មាន​បទ ពិសោធន៍​ក្នុង​ការ​ថើប។ សម្រាប់ដៃគូរណា​ដែល​អាច​ថើប​គ្នា​ក្នុងរយៈ​ពេ​ល​មួយ​វែង នឹង​បាន​ឈ្នះ​ក្នុង​កម្មវិធីប្រកួតនេះ ទោះបី​ជាត្រូវ​ប្រើ​ប្រាស់​ក្បាច់​យ៉ាង​ណាក៏​ដោយ៕

ប្រែសម្រួលដោយ៖ បុរស​ដំណឹង

 

remain