អ្នកអភិរក្ស​ស្ម័គ្រចិត្តនៅចិន​ចំណាយ​លុយ​ដើម្បីទិញ​សត្វឆ្កែ

នៅ​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ រាជ​រដ្ឋាភិបាល​របស់​ទីក្រុង Harbin  បាន​បញ្ចប់​នូវ​កា​ជួញ​ដូរ​សត្វឆ្កែ ។ ជាមួយ​នឹ​ង​ការ​ហាម​ប្រាមនេះដែរ នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ​២០១២ កន្លង​មកថ្មីៗ​នេះ រដ្ឋា​ភិបាលនៅក្នុងទីក្រុង​គុន​មីន ខេត្ត​ យូណាន បាន​បង្ហាញ​នូវ​កា​រ​បញ្ឈប់ទៅលើ​ការ​ជួញ​ដូរ​សត្វ​ឆ្កែ ដោយស្ទាក់ចាប់​នូវឡាន​ដែល​ដឹក​នូវ​សត្វឆ្កែ​ ចំនួន ៥០០ ក្បាល ។

សត្វ​ឆ្កែ​ចំនួន