ឆ្លាមប្លែកៗ​ទាំង ១០ លើលោក

អ្វីៗ​ពិត​ជា​ចម្លែក​មែន​សម្រាប់ពិភពលោក​យើង​នេះ ទោះ​បីជា​យើងដឹងថា​ផែនដី​មានរាង​មូល តែ​សម្រាប់​អ្វីៗ​ទាំងអស់​នេះ​នៅ​លើ​លោក​ពិត​ជា​មិនដូច​គ្នា​នោះទេ ។

ខាងក្រោមនេះ​គឺ​ជា​ប្រភេទ​ត្រី​ឆ្លាម ទាំង ១០ នៅលើ​លោក ដែល​មាន​រូប​រាង​ប្លែកៗ​ពីគ្នា ៖

ដោយ៖​ដំណឹងថ្មី