គំនូ​លើ​ផ្ទាំង​ថ្មអាយុកាល​ជាង ៦​ពាន់​ឆ្នាំ ត្រូវបាន​ប្រទះឃើញ​នៅ US

0
11

​អ្នកស្រាវជ្រាវ Jan Simek, Alan Cressler, Nicholas Herrmann និង Sarah Sherwood មកពី​សកល​វិទ្យាល័យ Rennessee និង Mississippi របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​ស្រាវជ្រាវ​រកឃើញ​ផ្ទាំងគំនូ​នៅលើ​ផ្ទាំង​ថ្ម ក្នុង​ល្អាង​មួយ នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ដែល​ផ្ទាំងគំនូ​នោះ​មាន​អាយុកាល​ជាង ៦​ពាន់​ឆ្នាំ​៕

https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/khao-co-kp-kenh14-01-c015a_zps13dba2a7.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/khao-co-kp-kenh14-02-c015a_zps1a2db186.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/khao-co-kp-kenh14-03-c015a_zpsafd3172f.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/khao-co-kp-kenh14-04-c015a_zps26d15a60.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/khao-co-kp-kenh14-05-c015a_zps69e00ea1.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/khao-co-kp-kenh14-06-c015a_zps6bc55d9e.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/khao-co-kp-kenh14-07-c015a_zps64ede428.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/khao-co-kp-kenh14-08a-c015a_zps61205e2e.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/khao-co-kp-kenh14-08-c015a_zps4fe880e4.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here