តើលោកអ្នកកំពុងធុញនឹង Samsung Galaxy S4 ហើយមែនទេ?

0
13
តើលោកអ្នកកំពុងធុញនឹង Samsung Galaxy S4 ហើយមែនទេ?
តើលោកអ្នកកំពុងធុញនឹង Samsung Galaxy S4 ហើយមែនទេ?
តើលោកអ្នកកំពុងធុញនឹង Samsung Galaxy S4 ហើយមែនទេ?

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការលក់នៅក្នុងខែទីមួយ Samsung Galaxy S4 មិនទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដូច ​ដែលការគិត ឡើយ តាមរយៈរបាយការពីក្រុមហ៊ុនកូរ៉េបានកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញ។
យោងតាម ETNews ក្រុមហ៊ុនបានគូសគំនូសដាក់ខែ្សសម្រាប់ការបញ្ជាទិញ Galaxy S4 ដែលនៅក្នុងខែ មិថុនាមាន​ត្រឹមតែពាក់កណ្តាលតែប៉ុណ្ណោះ គឺ 6.5 លានគ្រឿង ប្រសិនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែមុន 12.2 លានគ្រឿង។
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ការលក់បានចាប់ផ្តើមស្តែងឡើងពីការយឺតជាងអ្វីដែលបានរំពឹងទុក ហើយក្រុមហ៊ុន Samsung នឹងធ្វើការវាយតម្លៃ​ទៅលើការបញ្ជាទិញហើយកាត់បន្ថយតាមការទាមទារ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here