ប្រើពេល ៩ ឆ្នាំ ដើម្បី​​ថត​រូប​​នៅ​វាល​ស្រែ​ស្រូវ​សាឡី​

0
73

អ្នក​ថតរូប Larry Gerbrandt បាន​ចំណាយពេល ៩ ឆ្នាំ ដើម្បី​ចាប់​យក​រូបភាព​វាលស្រែ​ស្រូវ​សាឡី​យ៉ាង​ស្រស់ស្អាត និង​កសិដ្ឋាន Palouse គ្រប់​ពណ៌ ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ដូច​ឥន្ទ​នូ ស្ថិត​ទិស​បូ​ព៌ា នៃ​ទីក្រុង វ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក​។​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Rainbow1_zps616d47a9.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Rainbow2_zps6aa43270.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Rainbow5_zps05f891ee.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Rainbow4_zps72cc886a.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Rainbow3_zpsa8727491.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Rainbow6_zps21ecaa00.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Rainbow10_zpsd541a7b6.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Rainbow9_zps3a60275d.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Rainbow7_zpsea09ea83.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Rainbow8_zps46406289.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Rainbow12_zpsfe5cf114.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Rainbow11_zps95f1c7d6.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Rainbow13_zpsf6d589fe.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here