រូប​រាង​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​របស់​ Galaxy ​S4​ Zoom​

0
8
រូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ Galaxy S4 Zoom

Galaxy S4 Zoom ក៏ជាទូរស័ព្ទមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារ S4 នៅពេលលោកអ្នកឃើញរូបរាង​របស់វាប្រហែលជានឹងឃើញដល់ Galaxy Camera ព្រោះថា ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះ វាក៏ជាមេរ៉ាផងដែរ។
សម្រាប់ Galaxy Camera មើលទៅដូចជាមិនទទួលបានការគាំទ្រច្រើនឡើយ ហើយសម្រាប់ Galaxy S4 Zoom យ៉ាង​មេចទៅវិញដែរ តាមរយៈរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាត ដូចដែលលោកអ្នកឃើញខាងក្រោមនេះ Galaxy S4 Zoom អាចនឹង​ទទួល​បានការគាំទ្រជាង Galaxy Camera៕

រូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ Galaxy S4 Zoom
រូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ Galaxy S4 Zoom
រូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ Galaxy S4 Zoom
រូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ Galaxy S4 Zoom

ប្រសិនបើគិតថា Galaxy S4 Zoom​ ស្អាត សូមចុច like ផង!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here