ដឹង​អត់ ! ថា​ប្រទេស​ណា​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​សភា​ចំ​ថ្ងៃ​តែ​មួយ​ដូច​កម្ពុជា​

0
9

​ដឹង​ទេ​នៅ​ក្នុង​មួយ​ខែ​កក្កដា​នេះ​មាន​ប្រទេស​ប៉ុន្មាន​ដែល​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​សភា​ក្រៅពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង​នៅ​ថ្ងៃទី 28 កក្កដា​ហើយ​ប្រទេស​ណា​ដែល​នឹង​នៅ​ថ្ងៃ​តែ​មួយ​ជាមួយ​យើង​???
​ថ្ងៃទី 13 កក្កដា​: ប្រទេស​ប៊ូ​តង់​ដែល​មាន​កៅអី​សភា​សរុប 55 កៅអី​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/flagge-bhutan_zps8d4e099c.gif
​ថ្ងៃទី 21 កក្កដា​:​ប្រទេស​តុង​ហ្គូ​ដែល​មាន​កៅអី​សភា​សរុប 81 កៅអី​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/togo1_zps37c62028.png
​ថ្ងៃទី 21 កក្កដា​:​ប្រទេស​គុយ​វ៉េ​ត​ដែល​មាន​កៅអី​សភា​សរុប 50 កៅអី​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Kuwait_zpsea8c21a5.jpg
​ថ្ងៃទី 28 កក្កដា​: ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​មាន​កៅអី​សភា​សរុប 123 កៅអី​ហើយ​ប្រទេស​ដែល​នឹង​ធ្វើ​ការបោះឆ្នោត​ជាតិ​ថ្ងៃ​តែ​មួយ​ជាមួយ​កម្ពុជា​គឺ​ប្រទេស​ម៉ាលី​ដែលមាន​កៅអី​សភា​សរុប 160 កៅអី​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Mali_zps06b428be.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/cambodia_flag_zps59042d46.gif
​ថ្ងៃទី 31 កក្កដា​: ប្រទេស​ហ្សឹម​បាវេ​យ​ដែល​មាន​កៅអី​សរុប 210 កៅអី​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Bang/Zimbabwe_zpsfe9f9d43.gif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here