អ្នកគាំទ្រ​យ៉ាង​ឆ្កួតៗ​ក្នុង​កម្ម​វី​ធី Confederations Cup Brazil 2013

0
29

​ងាក​ទៅ​មើល​អ្នក​គាំទ្រ​ក្នុង​កម្មវិធី Confederations Cup Brazil 2013 ដែល​តុបតែង​ខ្លួន​ប្លែកៗ ដែល​មាន​ដូច​រូប​ខាងក្រោម​នេះ​៖​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Andy%20Lau/2013-07-02_084747_zpsd0c2d161.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Andy%20Lau/2013-07-02_084821_zpsd7af742d.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Andy%20Lau/2013-07-02_084905_zps9c6b61a5.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Andy%20Lau/2013-07-02_084839_zpsbb4a985f.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Andy%20Lau/2013-07-02_084929_zps5c26753b.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Andy%20Lau/2013-07-02_084955_zps3664b32d.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Andy%20Lau/2013-07-02_085022_zps6e28eb05.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Andy%20Lau/2013-07-02_085149_zpse32795b8.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Andy%20Lau/2013-07-02_085121_zps08326a21.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Andy%20Lau/2013-07-02_085210_zpsafbfd3bc.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Andy%20Lau/2013-07-02_085051_zps1b6cb981.png

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here