មួយ​ធម្មជាតិ​មួយទៀត​ដោយ​ការប្រើ​សារធាតុ​បន្សំ​តើ​មួយណា​ធំ​ជាង​លោក​អើយ​??​

0
12

ស្ត្រីដែលមានសុដន់ធំដោយការ​ចាក់ថ្នាំ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្សំ​៖
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_105011_zpsb8eb5525.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_105057_zpsd97528e0.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_105127_zps3a28fddd.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_105144_zps49b79f64.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_105111_zpse29fbd30.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_105212_zpsbe884b0e.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_105042_zpsb08d25da.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_105158_zpsa81eae98.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_105239_zps61ab964c.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_105227_zps4c52af84.png
ស្ត្រីដែល​មានសុដន់ពីធម្មជាតិ​៖
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_111217_zpsb5016c7b.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_111208_zps6f266b3d.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_111135_zps0e0382ca.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_111159_zps415ed5f8.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_111148_zps0412820d.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_111109_zps7fe54d15.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_111247_zps1508d7d2.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_111228_zps92c295d3.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_111257_zps3de40a5c.png
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Decore/2013-07-04_111307_zps1c707458.png

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here