ទស្សនា​រូបភាព​ប្លែកៗ​នៃ​ពពួកសត្វ​ដែល​មាន​ក​ខ្លី​

0
15

ជា​ទូទៅ​គ្រប់​ប្រភេទ​នៃ​សត្វ​ទាំងអស់​មិន​ថា​សត្វ​ស្លាប ឬ​សត្វ​ដែល​មាន​ជើង​បួន​នោះ​ទេ គឺ​សុទ្ធតែ​មាន​រូបរាង​សាក​សម​ទៅនឹង​ដងខ្លួន​របស់​វា​ទាំងអស់​ព្រោះ​នេះ​ជា​កត្តា​ធម្មជាតិ​ដែល​ផ្តល់ឲ្យ​។ ប៉ុន្តែ​ក៏​មាន​ករណីខ្លះ​អាច​ធ្វើឲ្យ​សត្វ​ទាំងនោះ​ខុស​ប្រក្រតី​ផង​ដែរ ដូច​ជា​សត្វ​មួយចំនួន​ខាងក្រោម​នេះ​អញ្ចឹង​សរីរាង្គ​នៅ​ផ្នែក​ខ្លះ​របស់​វា​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ ដោយ​មាន​ក​ខ្លី មើល​ទៅ​ដូច​ជា​កន្តឿ​ តើវាជាការ​កែ​ដោយហ្វូតូសប ឬ​មកពីកំណើត​។
​សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ដូច​ខាងក្រោម​៖
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal2_zps8489ede5.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal1_zps8344752f.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal3_zps888b77fa.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal4_zps305ac616.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal5_zps94936442.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal6_zps67ad91c1.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal7_zps7068c4f1.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal11_zps4e4d04f3.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal8_zpsdf068aae.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal10_zpse73315d8.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal12_zps27a6c705.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal9_zps4347233d.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal17_zpsc5a6a859.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal15_zpsc611ead4.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal14_zpsf5d9e9f4.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal13_zps71fa2e92.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal16_zps20c4a0c2.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal18_zpse5f399f8.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Animal19_zps68705f29.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here