កម្រង​រូបភាព​បុរ​ស និង​នារី​សាច់ដុំ មាន​ទម្រង់​ឆ្កួតៗ​

0
61

​វា​ត្រូវ​បាន​ចំណាយ​ពេល​រាប់​ម៉ោង និង​ច្រើន​ខែ ឆ្នាំ​នៅក្នុង​ក្លិប​ហាត់ប្រាណ ទម្រាំ​នឹង​បា​រូបរាង​សាច់ដុំ ទៅ​តាម​ដែល​ចិត្ត​ចង់ ។ ជាមួយនឹង​ការហាត់ឲ្យ​រូបរាង​មាន​សាច់ដុំ​ធំៗ និង​រាង​ស្អាត ដែល​សមជា​បុរស​ពិតៗ ជា​ចំណង់​ចំណូលចិត្ត​របស់​មនុស្ស​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក ដោយ​វា​ផ្តល់​ទាំង​សុខភាព​ល្អ​ផង​ដែរ​។ ក្នុង​ការហាត់ឲ្យ​មាន​រូបរា​ង ស្រស់​សង្ហារ​នេះដែរ វា​ត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​ក្នុង​សណ្ឋាន​ផ្សេងៗ​គ្នា ដោយ​អ្នកខ្លះ​ចង់បាន សាច់ដុំ​ដៃ​ធំ អ្នកខ្លះ​ទៀត​ចង់បាន សាច់​ដុំដៃ សាច់ដុំ​ទ្រូង​ផ្នត់ៗ ពេល​ស្លៀកពាក់​ទៅ ជាទី​ចំណាប់អារម្មណ៍​របស់​ម​នុស្ស​ស្រី ។​ដោយឡែក​រូបភាព​ខាងក្រោម​នេះ​ដែរ​ជា​ចំណុច​ហាត់​ឆ្កួតៗ ។​
​ខាងក្រោម​នេះ​ដែរ​ជា រូបភាព​ដែល​បង្ហាញ​ពី​បុរស​សាច់ដុំ ដែល​ផ្តើម​ចេញពី​ក្លិប​ហាត់ប្រាណ ៖​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym1_zpsfd956a48.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym5_zps47ddfcc2.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym2_zps596b96ce.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym4_zps2196bec6.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym3_zps975ba042.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym7_zps09d830af.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym10_zps7e418ea4.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym11_zps506a95b4.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym8_zps701cf181.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym9_zps84d739b5.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym6_zpsff2a656d.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym12_zpsfc31a220.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym13_zps06c5d144.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym14_zpsab5cba7b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym15_zpsb7e0a170.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym16_zps744bfcc7.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym18_zps99810448.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym20_zpsac2c2319.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym19_zpsd2a593f8.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym17_zpsada7cb7e.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym22_zpsc5737e87.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym23_zps84ad152b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym21_zps3401a287.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym24_zps5494c3fa.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym28_zps84482938.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym27_zpsd836547c.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym25_zpsce5b74b9.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym29_zpsee5c0c50.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lisa%20Gormley/Gym26_zpsa4def7e7.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here