កម្រង​រូបថត​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ប្លែក​ៗ​នៅក្នុង​ប្រទេស​ចិន​

0
92

​នៅក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៩០ ពិធី​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍ រប​បៀ​ប​បរទេស​បាន​វាយលុក លើ​ទឹកដី​ចិន ដោយ​ឥឡូវនេះ​បាន​ក្លាយជា​ភាពចាំបាច់ សម្រាប់​គូ​ស្វាមី ភរិយា​ភាគច្រើន មុន​ពេល​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍ ដោយ​ក្នុង​នោះ ត្រូវបាន​បង្កើត​អាលប៊ុម​រូបថត​ប្លែកៗ​ទុក​ជា​អនុស្សាវរីយ៍ ក្រោយពេល​រៀបការ​។ ក្នុងន័យ​នេះ​ដែរ វា​បាន​បង្ហាញ​ពី​ស្នាម​ថើប​គ្នា ដែល​លាយឡំ​ជាមួយ​នឹង​សំឡេង​អើ​ង​កង ខុស​ពី​ប្រពៃណី​ខ្លួន​៕
​ទស្សនា​រូបភាព​ដូចខាងក្រោម​នេះ​៖
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage3_zps8c4de3a0.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage2_zps78d4ceff.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage1_zps7ce4e52c.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage4_zps786957ac.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage6_zpsf7c98534.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage5_zps43d1029a.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage11_zps38b399b0.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage7_zps4f4bf6e1.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage12_zpsf4fbd351.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage10_zps7685a05b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage14_zps5beeb76e.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage13_zps23152201.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage8_zps47447e8f.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage9_zps6e84ffcc.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage15_zpsb3213d2e.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage17_zps6943ff3a.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage16_zps92208a67.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage21_zpsfd1ca139.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage18_zps6077f68a.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage20_zps6c4ad54a.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage22_zps571942dc.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage24_zps111955a9.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage23_zps27422872.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage26_zps07348f98.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage25_zps2c679e90.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Ailya/Marriage19_zpsfd012913.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here