កម្រងគំនូរ​លើកាយ​ស្រី​​ស្រស់​

0
15

មួយរយៈចុងក្រោយមកនេះគំនូរ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យពិភពលោក​ទទួលស្គាល់ នោះ​គឺ​រូបភាព​គំនូរ​​​ដែល​​ជាងគំនូរ​គូរលើ​រូប​កាយ​ស្រី​អាក្រាត​ ដោយ​បង្ហាញ​​ទឹកដៃ​ប្លែកៗ​ ​​និងទេស​ភាព​​ទៅតាម​ដែល​អ្នកគូរ​នឹកឃើញ​។​
ទស្សនា​រូបភាព​​ដូច​ខាង​ក្រោមនេះ​៖
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Keo%20Sieha/NudePic2_zps8441d60b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Keo%20Sieha/NudePic3_zpsc4f68ced.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Keo%20Sieha/NudePic1_zps49799cc5.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Keo%20Sieha/NudePic7_zps96bc1cd0.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Keo%20Sieha/NudePic6_zpscbe0bab3.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Keo%20Sieha/NudePic5_zpsf941c275.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Keo%20Sieha/NudePic4_zpsd46dd054.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Keo%20Sieha/NudePic11_zpsfe740314.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Keo%20Sieha/NudePic9_zpsa2ea0a0c.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Keo%20Sieha/NudePic12_zpsc7065ea4.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Keo%20Sieha/NudePic8_zpsdfc51e9c.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Keo%20Sieha/NudePic10_zps3a327bd5.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here