វីដេអូឃ្លិបទាំង ១០ ដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាព​​នៅសប្តាហ៍នេះ​

0
25

ជាមួយនឹង​វិដេអូឃ្លិបទាំង ១០ ដែល​ទទួលបានប្រជាប្រិយភាព នៅលើ YouTube និងបណ្តាញអនឡានានា បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​​​សើច​ដោយ​មិនដឹងខ្លួន ​ដោយធ្វើការចុចទស្សនា​ ដូចអ្វីដែលបាន​បង្ហាញដូច​ខាង​ក្រោមនេះ​៖​
10. Cute kitten steals pizza

9. World’s laziest postwoman?

8. #StarbucksDrakeHands

7. Telekinesis prank

6. Malala Yousafzai

5. Secret ‘dungeon’

4. 999

3. Bank robber

2. Robbery prank backfires spectacularly

1. Booze collapse

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here