សើច​ជាមួយនឹង​ការ​លេង​ស្ទីលស្លៀក​ពាក់​​តែមួយ​គត់​នៅ​តាម​ទីសាធារណៈ​

0
9

​នៅក្នុង​បណ្តា​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍ មាន​ប្រព័ន្ធ រថភ្លើង ផ្លូវ​ក្រោម​ដី ហើយ​ទីនោះ​ដែរ​ក៏​ជាទី​ចំណាប់អារម្មណ៍​ដែល​មនុស្ស​តែងតែ​ធ្វើ​អ្វី​ប្លែកៗ ដូចជា​ការលេង​ស្ទីលស្លៀកពាក់​​តែមួយ រួមរ័ក​ក្នុង​រថភ្លើង​ជាដើម ។ តែ​សម្រាប់​ទីនេះ​គឺជា​ការបង្ហាញ​ស្ទីល​ស្លៀកពាក់​ដ៏​មាន​ចំណាប់អារម្មណ៍ ពី​សាធារណៈជន​នៅ​ក្នុង​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី និង​ទីសាធារណៈ​ផ្សេងៗ​ទៀត ។​
​ខាងក្រោម​នេះ​ដែរ​ជា​ការប្រមូលផ្តុំ ការលេង​ស្ទីល​ប្លែកៗ នៅតាម​ទីសាធារណៈ ៖​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Style10_zps4af1e819.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Style11_zps8003e14d.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Style8_zps5c08703b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Style1_zps2a69d532.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Style6_zps4fadcf2b.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Style12_zps85899cb1.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Style13_zps8cd74cf5.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Style15_zpsdc514257.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Style2_zpsf2b361a5.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Style3_zps65779827.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Style4_zps4d186172.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Style5_zpsa5afb758.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Style7_zpsafd10f04.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Style9_zps95033174.jpg
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/2013-04/Lujan%20Zoo/Style14_zpsffc8e0f1.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here