សួនសត្វ​ទាំង ១០ ដែល​ធំជាងគេ​លើ​លោក​

0
16

​ជាមួយ​នឹង​ភាព​ទាក់ទាញ ចំពោះ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍ រាប់រយ​នាក់ ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ និង ទំហំ​ផ្ទៃដី​លាតសន្ធឹង​ជាច្រើន​ហិច​តា បាន​ធ្វើឲ្យ​សួនសត្វ​ទាំងនោះ​ទាក់ទាញ​។ សួនសត្វ​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​ចាត់ទុកថា​ជា​សួនសត្វ​ធំ​បំផុត នោះ​គឺ​សម្គាល់​លើ​ផ្ទៃដី ក៏​ប៉ុន្តែ​ចំណុច​ល្អ​ជាង​នេះ គឺ​សម្គាល់​ទៅលើ ចំនួន​សត្វ ច្រើន​ប្រភេទ ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​សួន ។ ជាមួយ​នឹង​គំនិត​នេះដែរ ខាងក្រោម​នេះ​យើង​សូម​បង្ហាញ សួនសត្វ​ទាំង ១០ ដែល​ធំជាងគេ​នៅលើ​ពិភពលោក ៖
10. The San Diego Zoo មាន​ផ្ទៃដី ១០០ ហិច​តា និង​មាន​សត្វ ចំនួន ៦៥០ ប្រភេទ​។​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/zoo10_zps3624e43f.jpg
9. The London Zoo មាន​ផ្ទៃដិ ៣៦ ហិច​តា និង​មាន​សត្វ​ចំនួន ៧៥៥ ប្រភេទ​។​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/zoo9_zpsd06a1fce.jpg
8. The Bronx Zoo មាន​ផ្ទៃដី ២៦៥ ហិច​តា និង​មាន​សត្វ​ចំនួន ៦៥០ ប្រភេទ​។​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/zoo8_zps6e9fc5e8.jpg
7. The National Zoological Gardens of South Africa មាន​ផ្ទៃដី ២១០ ហិច​តា និង​មាន​សត្វ ៧០៥ ប្រភេទ ។​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/zoo7_zps4c52088f.jpg
6. The Moscow Zoo មាន​ផ្ទៃដី ៥៣ ហិច​តា មាន​សត្វ​ចំនួន ៩២៧ ប្រភេទ​។​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/zoo6_zps27103f91.jpg
5. The Henry Doorly Zoo and Aquarium មាន​ផ្ទៃដី ១៣០ ហិច​តា មាន សត្វ​ចំនួន ៩៦២ ប្រភេទ ។​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/zoo5_zpse7a4bb82.jpg
4. The Beijing Zoo មាន​ផ្ទៃដី ២១៩ ហិច​តា មាន​សត្វ​ចំនួន ៩៥០ ប្រភេទ​។​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/zoo4_zps0e2cb88d.jpg
3. The Toronto Zoo មាន​ផ្ទៃដី ៧១០ ហិច​តា និង​មាន​សត្វ​ចំនួន ៤៩១ ប្រភេទ ។​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/zoo3_zps606456e9.jpg
2. The Columbus Zoo and Aquarium មាន​ផ្ទៃដី ៥៨០ ហិច​តា មាន​ផ្ទៃដី ៧៩៣ ប្រភេទ ។​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/zoo2_zpsd5ac7424.jpg
1. Berlin Zoological Garden មាន​ផ្ទៃដី ៨៤ ហិច​តា មាន​សត្វ​ចំនួន ១៥០០ ប្រភេទ ៕​
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/zoo1_zps3534d265.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here