ពូជ​សត្វ​ឆ្កែ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​បំផុត​លើ​លោក ទាំង ១០

0
30

សត្វ​ឆ្កែ​គឺ​ជាម​ត្ត​ដ៏​ល្អ​បំផុត ហើយ​វា​ក៏​ជា​សត្វ​ដែល​មាន​ភាពស្មោះត្រង់​ជាងគេ ក្នុងចំណោម​សត្វ​នានា ។ ម្យ៉ាង​វិញ ទៀត​សត្វ​ឆ្កែ​វា​តែងតែ​ធ្វើឲ្យ​មនុស្ស​រីករាយ និង​ជា​សត្វ​ដែល​មាន​ភាព​រាក់ទាក​បំផុត​សម្រាប់​ម្ចាស់ នៅពេល​ដែល​អ្នក​ចេញ​ពី​រៀន ពី​ធ្វើការ នោះ​វា​នឹង​ចាំ​មក​ទទួល​អ្នក​ជាមិនខាន​។​ទន្ទឹម​ជាមួយនឹង​គ្នា​នេះ​ដែរ​មនុស្ស ភាគច្រើន តែងតែ​ឲ្យ ឈ្មោះ​វា​ស្រដៀង​ទៅ​នឹង​មនុស្ស​ដូចជា Bella, Max, Buddy, Cooper, Duke ឬ Lola ជាដើម​។​

​សត្វ​ឆ្កែ​ជាទី​ស្រលាញ់ របស់​មនុស្ស​លើ​លោក ពេលខ្លះ វា​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង ឡាន​មួយគ្រឿងនៅកម្ពុជា​​ទៅទៀត ។ ដើម្បី​ដឹង​ថា វា​មាន​តម្លៃ​ប៉ុណ្ណា សម្រាប់​ឆ្កែ ទាំងនោះ នៅ​ខ​ង​ក្រោម​នេះដែរ ជា​ពូជ​ឆ្កែ ទាំង ១០ ដែល​ថ្លៃ​បំផុត នៅលើ​ពិភពលោក ៖​
1. Lowchen – $7,000
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/dog8_zpse1efd52d.jpg
2. Rottweiler – $7,000
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/dog9_zps73ced005.jpg
3. Samoyed – $6,500
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/dog7_zpse56faa1b.jpg
4. German Shepherd – $6,500
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/dog6_zpsd3b5ce34.jpg
5. Canadian Eskimo Dog – $6,000
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/dog3_zpsd2716106.jpg
6. Tibetan Mastiff – $5,000
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/dog10_zps411aa666.jpg
7. Chinese Crested Hairless – $5,000
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/dog4_zps30bc48c6.jpg
8. Akita – $3,500
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/dog2_zps0b052fff.jpg
9. Pharaoh Hound – $3,000
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/dog1_zps8110956f.jpg
10. Chow Chow – $3,000
https://i1272.photobucket.com/albums/y389/domneng/Air/dog5_zps4b9f027c.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here