អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា សូមធ្វើការព្រមានទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនភ្នាល់ល្មើសច្បាប់ទាំងឡាយ ដែលបានយកការប្រកួត កីឡាគុនខ្មែរទៅធ្វើជាល្បែងស៊ីសង

អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា សូមធ្វើការព្រមានទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនភ្នាល់ល្មើសច្បាប់ទាំងឡាយ ដែលបានយកការប្រកួត កីឡាគុនខ្មែរទៅធ្វើជាល្បែងស៊ីសង ។ រាល់សកម្មភាពដោយផ្ទាល់ និងប្រយោលទាំងនេះ ផ្ទុយពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនិងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។