ធនាគារជាតិជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្របខណ្ឌ “ខ” ចំនួន ២៥កន្លែង (ផុតកំណត់៖ ១៤ មករា ២០២២)

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សិស្ស និស្សិត និងសាធារណជន ឱ្យបាន
ជ្រាបថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងធ្វើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីក្រមការ “ខ”
ទាំងពីរភេទ ចំនួន ២៥រូប ដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។