ក្រសួងព័ត៌មាន សូមធ្វើការណែនាំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់បញ្ឈប់រាល់សកម្មភាព ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ ហើយក្នុងករណីបំពានល្មើសសេចក្តីជូនដំណឹង នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមាន

ក្រសួងព័ត៌មាន សូមធ្វើការណែនាំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់បញ្ឈប់រាល់សកម្មភាព ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ ហើយក្នុងករណីបំពានល្មើសសេចក្តីជូនដំណឹង នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមាន។