ក្រសួងសុខាភិបាល អនុញ្ញាតឲ្យសេវាសុខាភិបាលឯកជន ចំនួន ០៣ ទីតាំង មានសិទ្ធិទទួលពិនិត្យ ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

ក្រសួងសុខាភិបាល អនុញ្ញាតឲ្យសេវាសុខាភិបាលឯកជន ចំនួន ០៣ ទីតាំង មានសិទ្ធិទទួលពិនិត្យ ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩។

 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!