រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តវិធានការចាំបាច់នានា ក្នុងការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាប

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តវិធានការចាំបាច់នានា ក្នុងការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាប។