រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ បានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន០១ នាក់ មានទីលំនៅភូមិអូរត្រេន ឃុំក្បាលដំរី ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ

0
37

រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ បានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន០១ នាក់ មានទីលំនៅភូមិអូរត្រេន ឃុំក្បាលដំរី ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ។