អាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះ សម្រេចបិទការចេញ-ចូលជាបណ្តោះអាសន្ននូវទីតាំងចំនួន ០៤ ដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ក្រចេះ និងសង្កាត់អូឬស្សី ក្រុងក្រចេះ

អាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះ សម្រេចបិទការចេញ-ចូលជាបណ្តោះអាសន្ននូវទីតាំងចំនួន ០៤ ដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ក្រចេះ និងសង្កាត់អូឬស្សី ក្រុងក្រចេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។