ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើសុំប្រធានគ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ និហរ័ណឱសថ និងតំណាងគ្រឹះស្ថានឱសថផលិតឱសថនៅក្រៅប្រទេស ដែលមានបំណងចូលបញ្ជិកាប្រតិករ COVID-19 Antigen Test ត្រូវរៀបចំឯកសារចុះបញ្ជិកាឲ្យស្របតាមបែបបទបច្ចេកទេស និងអនុលោមទៅតាមច្បាប់

0
46

ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើសុំប្រធានគ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ និហរ័ណឱសថ និងតំណាងគ្រឹះស្ថានឱសថផលិតឱសថនៅក្រៅប្រទេស ដែលមានបំណងចូលបញ្ជិកាប្រតិករ COVID-19 Antigen Test ត្រូវរៀបចំឯកសារចុះបញ្ជិកាឲ្យស្របតាមបែបបទបច្ចេកទេស និងអនុលោមទៅតាមច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថ ដែលមានជាធរមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្តរហ័ស ក្នុងការស្រាវជ្រាវរកអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូន និងទាន់ពេលវេលាទាំងវិស័យរដ្ឋ និងឯកជន។