ថ្ងៃនេះកម្ពុជា បានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ បាន៧៣៩នាក់ និងបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៦៥០នាក់ និងមានករណីស្លាប់ចំនួន ៤នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 650នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 739នាក់ និងស្លាប់ 04នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 17621នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 6843នាក់
– អ្នកស្លាប់= 114នាក់