អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ ចេញ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសចូលមកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុ

អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ ចេញ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសចូលមកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុ។

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!