ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបន្តសុពលភាពលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើដំណើររបស់ក្រសួងព័ត៌មាន ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្ដាល

ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបន្តសុពលភាពលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើដំណើររបស់ក្រសួងព័ត៌មាន ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្ដាល ។