អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្ដីពីការរៀបចំស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ហាង កាហ្វេ ផ្សារម៉ាត រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ ភោជនីយដ្ឋាន

អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្ដីពីការរៀបចំស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ហាង កាហ្វេ ផ្សារម៉ាត រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ ភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋានក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺ។