អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ ដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលសម្រាប់ភូមិសាស្រ្ត ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយកំណត់ជា «តំបន់ក្រហម » « តំបន់លឿងទុំ» និង« តំបន់លឿង »

អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្ដីពីការដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលសម្រាប់ភូមិសាស្រ្តខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយកំណត់ជា «តំបន់ក្រហម » « តំបន់លឿងទុំ» និង« តំបន់លឿង »។