ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះ កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៥៥៨នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយ ចំនួន៤១នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 558 នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 41នាក់ និងស្លាប់ (គ្មាន)
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 557 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 01 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 18179 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 6884 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 114 នាក់