អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយ និងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល ក្នុង “យុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំង”

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយ និងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល ក្នុង “យុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំង” ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញ។