សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការចូលធ្វើការឡើងវិញ និងការបើកប្រាក់ឈ្នួលរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសដែលបើកដំណើរការឡើងវិញ

0
59
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការចូលធ្វើការឡើងវិញ និងការបើកប្រាក់ឈ្នួលរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសដែលបើកដំណើរការឡើងវិញក្រោយការបញ្ចប់វិធានការបិទខ្ទប់
ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖