ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំលឹកដល់ អគ្គនាយក នាយក ប្រធានមន្ទីរពេទ្យ ធានឲ្យមានប្រក្រតីភាពក្នុងការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈ

ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំលឹកដល់ អគ្គនាយក នាយក ប្រធានមន្ទីរពេទ្យ ធានឲ្យមានប្រក្រតីភាពក្នុងការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈក្នុងស្ថានភាពដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!